ดาวน์โหลดเอกสาร

man-tutor.com

ฟิสิกส์ 1

 • บทที่ 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
  • 1.1 วิชาฟิสิกส์ ปริมาณและหน่วยทางฟิสิกส์
  • 1.2 การทดลองในวิชาฟิสิกส์
  • 1.3 ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์
 • บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
  • 1.1 การเคลื่อนที่และปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • 1.2 การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตั
 • บทที่ 3 แรงและกฏการเคลื่อนที่
  • 1.1 แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  • 1.2 กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
  • 1.3 แรงเสียดทาน

ฟิสิกส์ 2

 • บทที่ 4  สมดุลกล
  • 1.1 สมดุลเนื่องจากแรง
  • 1.2 สมดุลเนื่องจากโมเมนต์ของแรง หรือ ทอร์ก
  • 1.3 สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง
 • บทที่ 5 งานและพลังงาน
  • 1.1 งานและกำลัง
  • 1.2 พลังงาน
  • 1.3 กฎการอนุรักษ์พลังงาน
 • บทที่ 6 โมเมนตัมและการชน
  • 1.1 โมเมนตัมและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
  • 1.2 การดล และแรงดล
  • 1.3 การชน และกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
 • บทที่ 7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง
  • 1.1การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

ฟิสิกส์ 3

 • บทที่ 8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกแบบง่าย
  • 1.1การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
 • บทที่ 9 คลื่นกล
  • 1.1 คลื่นกล คลื่นผิวน้ำ และการซ้อนทับของคลื่น
  • 1.2 สมบัติของคลื่น
  • 1.3 คลื่นนิ่ง
 • บทที่ 10 เสียงเชิงคลื่น
  • 1.1 ธรรมชาติเสียง
  • 1.2 ความเข้มของเสียง และการได้ยิน
  • 1.3 เสียงดนตรี บีตส์ และคลื่นนิ่งของเสียง
  • 1.4 ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทก
 • บทที่ 11 แสงเชิงรังสี
  • 1.1 การแทรกสอดของแสง
  • 1.2 การเลี้ยวเบน เกรตติง และการกระเจิงของแสง
  • 1.3 การเคลื่อนที่ และการสะท้อนของแสง
  • 1.4 การหักเหของแส
  • 1.5 เลนส์บาง และปรากฏการณ์ของแสง
  • 1.6ทัศนอุปกรณ์ ความสว่าง และการถนอมสายตา

ฟิสิกส์ 4

 • บทที่ 12 เสียงเชิงคลื่น
  • 1.1 ธรรมชาติเสียง
  • 1.2 ความเข้มของเสียง และการได้ยิน
  • 1.3 เสียงดนตรี บีตส์ และคลื่นนิ่งของเสียง
  • 1.4 ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทก
 • บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิตย์
  • 1.1 ประจุไฟฟ้าและแรงระหว่างประจุ
  • 1.2 สนามไฟฟ้า
  • 1.3 ศักย์ไฟฟ้า
  • 1.4 ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า
 • บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส
  • 1.1 การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าผ่านตัวกลาง
  • 1.2 กฎของโอห์ม และกฎของเคอร์ชอฟฟ์
  • 1.3 แรงเคลื่อนไฟฟ้า
  • 1.4 วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและวงจรวีทสโตนบริดส์

ฟิสิกส์ 5

 • บทที่ 15 แม่เหล็กและไฟฟ้า1
  • 1.1 แรงกระทำต่ออนุภาค ในสนามแม่เหล็ก
  • 1.2 ลวดตัวนำในสนามแม่เหล็ก มอเตอร์ และไดนาโม
  • 1.3 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
  • 1.4 หม้อแปลงไฟฟ้า
 • บทที่ 16 ความร้อนและแก๊ส
  • 1.1 ความร้อน และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
  • 1.2 สมบัติของแก๊ส
  • 1.3 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
  • 1.4 พลังงานภายในระบบ
 • บทที่ 17 ของแข็งและของเหลว
  • 1.1 ความหนาแน่น และความดันในของไหล
  • 1.2 กฎของพาสคัล และหลักของอาร์คีมิดีส
  • 1.3 ความตึงผิว และความหนืด
  • 1.4 สมการแบร์นูลลี

ฟิสิกส์ 6

 • บทที่ 18 คลื่นแม่เหล็กและไฟฟ้า2
  • 1.1 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  • 1.2 สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  • 1.3 โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  • 1.4 การค้นพบอิเล็กตรอน
 • บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
  • 1.1 การทดลองของทอมสัน
  • 1.2 การทดลองของมิลลิแกน
  • 1.3 แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
  • 1.4 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
  • 1.5 ทฤษฎีอะตอมของโบร์
  • 1.6 การทดลองของฟรังก์
  • 1.7 รังสีเอกซ์
  • 1.8 ทวิภาพของคลื่น
  • 1.9 เลเซอร์
  • 1.10 กลศาสตร์ควอนตัม
 • บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อะตอม
  • 1.1 กัมมันตภาพรังสี
  • 1.2 การ สลายกัมมันตรังสี
  • 1.3 แรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยว
  • 1.4 ปฏิกิริยานิวเคลียร์

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 (เพิ่มเติม)

 • เซต และการให้เหตุผล
 • ตรรกศาสตร์
 • ระบบจำนวนจริง

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 (เพิ่มเติม)

 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
 • เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 (เพิ่มเติม)

 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • เมทริกซ์
 • เวกเตอร์

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 (เพิ่มเติม)

 • จำนวนเชิงซ้อน
 • หลักการนับเบื้องต้น
 • ความน่าจะเป็น

คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1 (เพิ่มเติม)

 • ลำดับและอนุกรม
 • แคลคูลัสเบื้องต้น

คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 2 (เพิ่มเติม)

 • ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล
 • การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
 • การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ
 • ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 (พื้นฐาน)

 • บทที่ 1 สมบัติจำนวนนับ
 • บทที่ 2 จำนวนเต็ม
 • บทที่ 3 เลขยกกำลัง (1)
 • บทที่ 4 พื้นฐานทางเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2(พื้นฐาน)

 • บทที่ 1 ทศนิยยมและเศษส่วน
 • บทที่ 2 การประมาณค่า
 • บทที่ 3 คู่อันดับและกราฟ
 • บทที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติและ3มิติ

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1(พื้นฐาน)

 • บทที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ
 • บทที่ 2 การวัด
 • บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
 • บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต
 • บทที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2(พื้นฐาน)

 • บทที่ 1 ทฤษฏีพีทาโกรัส
 • บทที่ 2 ทฤษฎีเบื้องงต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
 • บทที่ 3 การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • บทที่ 4 เส้นขนาน

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1(พื้นฐาน)

 • บทที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
 • บทที่ 2 กราฟ
 • บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้น
 • บทที่ 4 ความคล้าย

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2(พื้นฐาน)

 • บทที่ 1 อสมการ
 • บทที่ 2 ความน่าจะเป็น
 • บทที่ 3 สถิติ
 • บทที่ 4 กระบวนการทางคณิตศาสตร์
 •  

วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 1

 • บทที่ 1 หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช

 • บทที่ 2 สารในชีวิตประจำวัน

 • บทที่ 3 สารละลาย

วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 2

 • บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่

 • บทที่ 2 งานและพลังงาน

 • บทที่ 3 บรรยากาศ

วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 1

 • บทที่ 1 ชีวิตสัตว์

 • บทที่ 2 ร่างกายของเรา

 • บทที่ 3 ธาตุและสารประกอบ

วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 2

 • บทที่ 1 สารและการเปลี่ยนแปลง

 • บทที่ 2 แสง

 • บทที่ 3 โลกและการเปลี่ยนแปลง

วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1

 • บทที่ 1 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 • บทที่ 2 ระบบนิเวศ

 • บทที่ 3 พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 2

 • บทที่ 1 ไฟฟ้า

 • บทที่ 2 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 • บทที่ 3 เอกภพ

คณิตศาสตร์ ป.1

 • บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
 • บทที่ 2 จำนวนนับ 6 ถึง 9
 • บทที่ 3 การบวกจำนวนสอ'จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9
 • บทที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9
 • บทที่ 5 จำนวนนับ 10 ถึง 20
 • บทที่ 6 การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตั้งตัวไม่เกิน 20
 • บทที่ 7 การวัดความยาว
 • บทที่ 8 การชั่ง
 • บทที่ 9 การตวง
 • บทที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100
 • บทที่ 11 รูปเรขาคณิต
 • บทที่ 12 เวลา
 • บทที่ 13 การบวกและการการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
 • บทที่ 14 การบวก ลบระคน

คณิตศาสตร์ ป.2

 • บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000
 • บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
 • บทที่ 3 การวัดความยาว
 • บทที่ 4 การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
 • บทที่ 5 การชั่ง
 • บทที่ 6 การคูณ
 • บทที่ 7 เวลา
 • บทที่ 8 เงิน
 • บทที่ 9 การหาร
 • บทที่ 10 การตวง
 • บทที่ 11 รูปเรขาคณิต
 • บทที่ 12 การบวกลบคูณหารระคน

คณิตศาสตร์ ป.3

 • บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
 • บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,0000
 • บทที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
 • บทที่ 4 การวัดความยาว
 • บทที่ 5 เวลา
 • บทที่ 6 การชั่ง
 • บทที่ 7 การตวง
 • บทที่ 8 การคูณ
 • บทที่ 9 การหาร
 • บทที่ 10 เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย
 • บทที่ 11 จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม
 • บทที่ 12 รูปเรขาคณิต
 • บทที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน
 •  

คณิตศาสตร์ ป.4

 • บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
 • บทที่ 2 การบวกและการลบ
 • บทที่ 3 เรขาคณิต
 • บทที่ 4 การคูณ
 • บทที่ 5 การหาร
 • บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง
 • บทที่ 7 การวัด
 • บทที่ 8 พื้นที่ 
 • บทที่ 9 เงิน
 • บทที่ 10 เศษส่วน
 • บทที่ 11 เวลา
 • บทที่ 12 ทศนิยม
 • บทที่ 13 การบวกลบคูณหารระคน
 •  

คณิตศาสตร์ ป.5

 • บทที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
 • บทที่ 2 มุม
 • บทที่ 3 เส้นขนาน
 • บทที่ 4 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
 • บทที่ 5 เศษส่วน
 • บทที่ 6 การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
 • บทที่ 7 ทศนิยม
 • บทที่ 8 การบวก การลบ การคูณทศนิยม
 • บทที่ 9 บทประยุกต์
 • บทที่ 10 รูป 4 เหลี่ยม
 • บทที่ 11 รูป 3 เหลี่ยม
 • บทที่ 12 รูปวงกลม
 • บทที่ 13 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

คณิตศาสตร์ ป.6

 • บทที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
 • บทที่ 2 ตัวประกอบของจำนวนนับ
 • บทที่ 3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร
 • บทที่ 4 ทศนิยม
 • บทที่ 5 การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม
 • บทที่ 6 เส้นขนาน
 • บทที่ 7 สมการและการแก้สมการ
 • บทที่ 8 ทิศ แผนที่และแผนผัง
 • บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยม
 • บทที่ 10 รูปวงกลม
 • บทที่ 11 บทประยุกต์
 • บทที่ 12 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • บทที่ 13 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
 •